OFERTA SZKOLEŃ

„Trening kreatywności-Kraków”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

 Twórcze i niebanalne pomysły są stymulowane przede wszystkim przez myślenie kreatywne, którego możesz nauczyć się i Ty, korzystając ze szkolenia „Trening kreatywności. Szkolenie to zaznajomi Cię z szeregiem ćwiczeń i technik stymulujących Twój mózg do myślenia kreatywnego.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

 Poznasz różnorodne metody kreatywne, rozwijające twórcze myślenie oraz wyobraźnię, które z powodzeniem będziesz mógł wykorzystywać m.in. w swojej pracy zawodowej. Zaznajomisz się także z samym terminem kreatywność.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

 Nauczysz się rozpoznawać rodzaje myślenia, poznasz 4P kreatywności oraz różnorodne metody kreatywne wraz z ćwiczeniami, np. „czarne historie”, „zagadki logiczne” czy „mapa myśli”.

Dodatkowo zyskasz:

 Poznasz różnorodne techniki, które ułatwią Ci szybsze zapamiętywanie materiału. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Osoby, które chcą wykorzystywać kreatywne metody w swojej pracy zawodowej

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Szybsze zapamiętywanie
 • Rozwój twórczego i kreatywnego myślenia

HARMONOGRAM

 1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Kreatywność:

 • pojęcie kreatywności i twórczości
 • „4P w kreatywności”
 • mity na temat kreatywności
 • ograniczenia w kreatywnym myśleniu
 • myślenie konwergencyjne i dywergencyjne
 • stymulowanie kreatywności

3. Metody kreatywne – omówienie i ćwiczenia:

Kreatywne metody rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze, m.in.:

 • Zagadki logiczne
 • „Czarne historie”
 • Opowiadania
 • „Co by było, gdyby…?”
 • Rozwinięcia skrótów

Kreatywne metody tworzenia i definiowania pojęć oraz hierarchizacji, m.in.:

 • „promykowe uszeregowanie”
 • Mapa myśli

Kreatywne metody twórczego rozwiązywania problemów, m.in.:

 • Kapelusze de Bono
 • Burza mózgów
 • Metoda Walta Disneya

  Mnemotechniki, m.in.:

 • Akronimy
 • Pierwsze litery w zdaniu
 • Liczba liter
 • Technika haków
 • Wierszyki
 • Technika wyobrażeniowa

4. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • praca indywidualna
 • praca w grupach, w parach
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

 Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz. 16:00

Miejsce szkolenia

Miejsce: BEST WESTERN Efekt Express Kraków
Kraków, ul.Opolska 14

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Trening kreatywności-Kraków

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu