OFERTA SZKOLEŃ

„Techniki radzenia sobie ze stresem-Kraków”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

 Stres jest naturalną reakcją naszego organizmu na bodziec. Sposób interpretacji sytuacji, z którą musimy się zmierzyć, wpływa na to czy stres będzie dla nas pozytywny – motywujący do działania czy negatywny. Warto poznać i ćwiczyć różnego rodzaju techniki radzenia sobie ze stresem, dzięki czemu jakość naszego życia znacznie się poprawi. Zacznij stosować kilka pierwszych technik i poczuj znaczą poprawę komfortu psychicznego.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

 Dzięki naszemu szkoleniu poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą stresu, poznasz znaczenie terminu „stres” oraz pojęć pokrewnych, poznasz techniki radzenia sobie ze stresem, a także wpływ negatywnych, stresujących sytuacji, na Twoje zdrowie. Dodatkowo, zwiększysz motywację do poszukiwania najlepszego sposobu profilaktyki antystresowej i skutecznej metody oswojenia stresu oraz metody niwelującej stres.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

 Poznasz źródła własnego stresu, zrozumiesz mechanizmy działania stresu. Dzięki naszemu szkoleniu będziesz potrafił ćwiczyć i korzystać z technik radzenia sobie ze stresem oraz technik relaksacyjnych. Zwiększysz także świadomość działań profilaktycznych.

Dodatkowo zyskasz:

 Większą świadomość swojego ciała, umiejętność oceny stadiów wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z nimi, a także poznasz w jaki sposób zaradzić tremie przed wystąpieniami publicznymi. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 

 • Osoby narażone na stres w pracy zawodowej
 • Osoby zainteresowane poznaniem i przećwiczeniem technik radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 

 • Lepsze radzenie sobie ze stresem
 • Świadomość swoich reakcji i ciała
 • Radzenie sobie z tremą i wystąpieniami publicznymi
 • Lepsza samoświadomość

HARMONOGRAM

 1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne


2. Występowanie reakcji stresowej:

 • czym jest stres?
 • mechanizm powstawania stresu i jego etapy
 • stresory - sytuacje wywołujące stres

objawy stresu:

 • objawy fizyczne
 • objawy poznawcze
 • objawy emocjonalne
 • objawy behawioralne

rodzaje stresu:

 • eustres a dystres
 • stres krótkotrwały a długotrwały
 • konsekwencje występowania stresu


3. Radzenie sobie ze stresem:

 • strategie radzenia sobie ze stresem:
 • strategia zorientowana na problem
 • strategia zorientowana na odczucia

sposoby radzenie sobie ze stresem - omówienie i ćwiczenia, m.in.:

 • wizualizacja
 • techniki relaksacyjne
 • koncentracja na „tu i teraz”
 • „najgorszy scenariusz”
 • racjonalny optymizm

stres przed wystąpieniami publicznymi – jak radzić sobie z tremą?

 • radzenie sobie ze stresem w sytuacjach nagłych
 • dieta i zdrowy styl życia a stres

 4. Zarządzanie sobą w czasie jako metoda walki ze stresem:

 • autodiagnoza – test „Zarządzanie czasem”
 • metoda APLEN
 • wyznaczanie priorytetowych zadań
 • radzenie sobie ze „złodziejami czasu”
 • krzywa wydajności
 • techniki automotywacji


5. Wypalenie zawodowe:

 • mechanizm wypalenia zawodowego
 • specyficzne objawy wypalenia
 • zewnętrzne i wewnętrzne objawy sprzyjające wypaleniu
 • etapy wypalenia zawodowego
 • autodiagnoza – „Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Ch. Maslach”
 • profilaktyka wypalenia zawodowego


6. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Terminy szkolenia

 Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz.16:00

Miejsce szkolenia

Miejsce: BEST WESTERN Efekt Express Kraków
Kraków, ul.Opolska 14

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Techniki radzenia sobie ze stresem-Kraków

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu