OFERTA SZKOLEŃ

„Techniki negocjacji-Warszawa”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

Umiejętność negocjacji jest przydatna nie tylko w pracy zawodowej czy kontakcie z klientem, ale także w życiu codziennym. Dzięki dobremu wykorzystaniu odpowiednich technik negocjacyjnych, łatwiej będzie Ci werbalizować własne żądania oraz czynić ustępstwa.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Dzięki szkoleniu poznasz zasady i techniki negocjacyjne, zaznajomisz się z trzema rodzajami negocjacji oraz wykorzystasz poznaną wiedzę w praktyce – poprzez przeprowadzone ćwiczenia w parach i grupach.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Nauczysz się stosować odpowiednie techniki negocjacyjne, zależnie od sytuacji, poznasz różnorodne rodzaje negocjacji oraz w nauczysz się jaki sposób negocjować na poziomie interesów.

Dodatkowo zyskasz:

Zdobytą wiedzę będziesz mógł z powodzeniem stosować w praktyce, podczas rozmów z klientami. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami
 • Pracownicy działu sprzedaży i zakupów
 • Osoby zainteresowane tematyką negocjacji

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Poznanie trzech rodzajów negocjacji oraz różnorodnych jej technik
 • Umiejętność posługiwania się komunikacją werbalną i niewerbalną podczas negocjacji
 • Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce

HARMONOGRAM

1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Przebieg procesu negocjacji:

 • przygotowanie do procesu negocjacji
 • pojęcie BATNY
 • omówienie etapów negocjacji
 • perswazja i techniki wpływu – zastosowanie podczas negocjacji
 • elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas negocjacji

3. Techniki negocjacyjne i ich zastosowanie, m.in.:

 • „mierz wysoko”
 • ustępstwa
 • ograniczone informacje
 • ultimatum
 • pierwszej oferty
 • oferty końcowej
 • „dobry-zły facet”
 • sytuacja hipotetyczna
 • techniki związane z wykorzystaniem czasu
 • techniki związane z wykorzystaniem miejsca

4. Rodzaje negocjacji:

 • negocjacje twarde, miękkie i wokół meritum
 • stanowiska a interesy
 • negocjowanie na poziomie interesów

5. Negocjacje – ćwiczenia:

 • negocjacje w parach
 • negocjacje międzygrupowe

 

6. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • symulacje negocjacji
 • praca w grupach, w parach
 • dyskusja grupowa
 • praca indywidualna - autodiagnoza
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

 

Terminy szkolenia

Miejsce szkolenia

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor-Millenium Plaza
Warszawa
www.warszawa.goldenfloor.pl

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Techniki negocjacji-Warszawa

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu