OFERTA SZKOLEŃ

„Sztuka efektywności i zarządzania czasem-Kraków-”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

Dobrze zorganizowany czas pracy to podstawa sukcesu zawodowego. W jaki sposób podnosić efektywność swojej pracy, nie marnując cennego czasu? Szkolenie „Sztuka efektywności i zarządzania czasem” uświadomi Ci w jaki sposób dobrze i z pożytkiem zarządzać własną energią i czasem, wkładanym w powierzone zadania.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Dzięki szkoleniu poznasz nawyki utrudniające Ci efektywną pracę oraz dowiesz się w jaki sposób sobie z nimi radzić, aby łatwiej i szybciej pracować, nie powodując przy tym zmęczenia organizmu.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Nauczysz się dobrze organizować swój czas pracy oraz nabierzesz umiejętności selekcji informacji. Zaznajomisz się także z regułą porządkowania oraz wartościowania zadań zawodowych.

Dodatkowo zyskasz:

Zapoznasz się także z technikami automotywacji oraz nauczysz się korzystać z narzędzi, które pomogą Ci dobrze organizować czas pracy. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Osoby pracujące na stanowiskach menadżerskich, kierowniczych
 • Osoby pracujące w korporacjach, administracji publicznej, w firmach prywatnych
 • Osoby, które chcą zwiększyć swoją efektywność, bazując na sprawdzonych metodach
 • Osoby zainteresowane powyższa tematyką oraz rozwojem osobistym

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

  • Dobra organizacja czasu pracy
  • Umiejętność selekcji informacji
  • Nabycie umiejętności identyfikowania własnych, nieefektywnych nawyków

HARMONOGRAM

1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Zarządzanie sobą w czasie:

 • zarządzanie czasem i zarządzanie sobą w czasie
 • znaczenie własnej efektywności
 • autodiagnoza – test „Zarządzanie czasem”

3. Planowanie realizacji zadań:

 • metoda ALPEN
 • identyfikacja i radzenie sobie ze „złodziejami czasu”
 • radzenie sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi
 • planowanie zadań z uwzględnieniem krzywej wydajności
 • planowanie czasu pracy i przerw, m.in. technika Pomodoro

4. Określanie zadań priorytetowych:

 • wg metody ABC
 • wg matrycy Eisenhowera
 • wg metoda Briana Tracy’ego

 5. Reguły organizacji czasu i techniki automotywacji:

 • Zasada Pareto
 • Prawo Parkinsona
 • metoda plasterków salami i sera szwajcarskiego
 • zasada „zjedz tę żabę” wg Briana Tracy’ego
 • radzenie sobie ze zjawiskiem prokastynacji (odkładania realizacji zadań na później)
 • metoda „7 nawyków skutecznego działania” wg Stephena Covey’a
 • metoda „Getting Things Done” wg Davida Allena
 • wyznaczenie i realizacja celów długofalowych

6. Narzędzia pomocne w zarządzaniu czasem:

 • praca z kalendarzem
 • skrzynka e-mailowa
 • wykres Gantta
 • mapa myśli w planowaniu
 • zasady organizacji przestrzeni do pracy i organizacji dokumentów
 • efektywne prowadzenie rozmów telefonicznych
 • efektywne prowadzenie zebrań

 7. Radzenie sobie ze stresem jako element zwiększenia efektywności w pracy:

 • mechanizm powstawania stresu
 • źródła i rodzaje stresu
 • techniki radzenie sobie ze stresem i emocjami
 • podejmowanie decyzji z sytuacji stresu
 • stres przed wystąpieniami publicznymi – jak radzić sobie z tremą?
 • wprowadzanie zmian w zarządzaniu czasem

8. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania technik i narzędzi
 • dyskusja grupowa
 • praca indywidualna
 • praca w parach, w grupach
 • autodiagnoza
 • ćwiczenia szkoleniowe

Terminy szkolenia

 Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz. 16:00

Miejsce szkolenia

Miejsce: BEST WESTERN Efekt Express Kraków
Kraków, ul.Opolska 14

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Sztuka efektywności i zarządzania czasem-Kraków-

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu