OFERTA SZKOLEŃ

„Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

 W jaki sposób radzić sobie ze stresem na stanowisku menadżera? Jak kontrolować odpowiednio emocje i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu swojemu i podległym Ci pracownikom? Szkolenie to pomoże odpowiedzieć Ci na te i inne pytania związane ze stresem i odpowiedzialnością na stanowisku menadżera

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Szkolenie to przybliży Ci techniki i sposoby zarządzania stresem i emocjami. Poznasz mechanizmy powstawania stresu oraz zaznajomisz się z objawami i specyfiką wypalenia zawodowego. Dodatkowo, wzbogacisz swoją wiedzę, dotyczącą powstawania negatywnych i pozytywnych emocji oraz jak rozpoznawać poszczególne rodzaje emocji u swoich pracowników.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Nauczysz się różnorodnych objawów i rodzajów stresu. Przyswoisz sobie w jaki sposób budować umiejętność zarządzania stresem i emocjami, nie tylko swoimi, ale także podległych Ci pracowników. 

Dodatkowo zyskasz:

Nauczysz się zarządzać czasem w zespole oraz poznasz mechanizm wypalenia zawodowego. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Pracownicy na stanowiskach menadżerskich oraz kierowniczych

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Skuteczna walka ze stresem swoim i swoich pracowników
 • Umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • Umiejętność kontroli emocji
 • Odpowiednie zarządzanie czasem

HARMONOGRAM

1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Reakcja emocjonalna:

 • czym są emocje?
 • emocje pozytywne i negatywne
 • rozpoznawanie emocji u pracowników

3. Występowanie reakcji stresowej:

 • czym jest stres?
 • mechanizm powstawania stresu i jego etapy
 • stresory - sytuacje wywołujące stres

objawy i rozpoznawanie stresu:

 • objawy fizyczne
 • objawy poznawcze
 • objawy emocjonalne
 • objawy behawioralne

rodzaje stresu:

 • eustres a dystres
 • stres krótkotrwały a długotrwały
 • konsekwencje występowania stresu

4. Zarządzanie stresem i emocjami:

 • radzenie sobie z własnymi emocjami
 • radzenie sobie z emocjami pracownika

strategie radzenia sobie ze stresem:

 • strategia zorientowana na problem
 • strategia zorientowana na odczucia

sposoby radzenie sobie ze stresem - omówienie i ćwiczenia, m.in.:

 • wizualizacja
 • techniki relaksacyjne
 • koncentracja na „tu i teraz”
 • „najgorszy scenariusz”
 • racjonalny optymizm

stres przed wystąpieniami publicznymi – jak radzić sobie z tremą?

 • podejmowanie decyzji z sytuacji stresu
 • minimalizowanie poziomu stresu w zespole pracowniczym
 • dieta i zdrowy styl życia a stres

5. Zarządzanie czasem w zespole jako metoda walki ze stresem:

 • autodiagnoza – test „Zarządzanie czasem”
 • metoda APLEN
 • wyznaczanie priorytetowych zadań
 • zasady delegowania zadań
 • radzenie sobie ze „złodziejami czasu”
 • krzywa wydajności
 • techniki automotywacji

6. Wypalenie zawodowe:

 • mechanizm wypalenia zawodowego
 • specyficzne objawy wypalenia
 • zewnętrzne i wewnętrzne objawy sprzyjające wypaleniu
 • etapy wypalenia zawodowego
 • autodiagnoza – „Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Ch. Maslach”
 • rozpoznawanie objawów wypalenia zawodowego w zespole pracowniczym
 • profilaktyka wypalenia zawodowego w zespole pracowniczym

7. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • praca w grupach, w parach
 • praca indywidualna
 • autodiagnoza
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz. 16:00

Miejsce szkolenia

Park Hotel Diament****

Katowice, ul. Wita Stwosza 37

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu