OFERTA SZKOLEŃ

„Prezentacje i wystąpienia publiczne”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 14 godzin

OPIS SZKOLENIA

Właściwie przygotowana prezentacja, gesty, mimika, to w jaki sposób mówimy, poruszamy się jest kluczem do sukcesu dobrego wystąpienia publicznego. Szkolenie to przybliży Ci kwestie związane  ze stworzeniem interesującej prezentacji multimedialnej oraz wskaże na istotne elementy Twojej postawy, doboru słów i gestów, ważnych w przypadku profesjonalnych wystąpień.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Dzięki szkoleniu „Prezentacje i wystąpienia publiczne” nauczysz się poprawnie i profesjonalnie prezentować przygotowany przez siebie materiał oraz zaznajomisz się z technikami przydatnymi do  stworzenia dobrej prezentacji multimedialnej. Szkolenie to sprawi, że już zawsze będziesz wiedzieć jakich środków użyć, aby zyskać uwagę swoich słuchaczy.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Nauczysz się w jaki sposób przygotowywać prezentacje multimedialne tak, aby były one ciekawe i interesujące dla słuchaczy. Zaznajomisz z programami przydatnymi do tworzenia tego typu prezentacji oraz przybliżysz tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przydatnej do kontaktów z klientem.

Dodatkowo zyskasz:

Nauczysz się w jaki sposób walczyć z tremą podczas wystąpień publicznych. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Przedstawiciele handlowi
 • Pracownicy  na stanowiskach menadżerskich

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych
 • Wiedza z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem oraz tremą

HARMONOGRAM

1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Przygotowanie prezentacji:

 • rodzaje wystąpień publicznych
 • dostosowanie treści i formy prezentacji do celu wystąpienia
 • planowanie wystąpienia – od ogółu do szczegółu
 • treści emocjonalne a merytoryczne
 • „słowa-klucze” i „słowa-bariery” podczas prezentacji
 • wskazówki efektywnego przygotowania się do wystąpienia
 • zasady ćwiczeń i powtórek

3. Zasady tworzenia prezentacji Power Point

 • proporcja słów i obrazów
 • znaczenie kolorów
 • sposoby prezentacji danych
 • najczęściej popełniane błędy

4. Komunikacja niewerbalna podczas wystąpienia publicznego:

 • znacznie komunikacji niewerbalnej podczas wystąpień publicznych
 • postawa ciała
 • poruszanie się prelegenta
 • mimika twarzy
 • gestykulacja prelegenta
 • znaczenie modulowania głosem
 • atrybuty podczas wystąpień publicznych

5. Radzenie sobie z tremą podczas wystąpień publicznych:

 • stres pozytywny i negatywny
 • sposoby radzenia sobie z tremą przed oraz w trakcie wystąpienia
 • trudne sytuacje podczas wystąpienia:
 • „trudne” audytorium
 • pytania do uczestników
 • awaria sprzętu

Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • symulacje wystąpień
 • praca z kamerą
 • praca w grupach, w parach
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

Czas trwania szkolenia:
1 dzień 09:00-16:00
2 dzień 09:00-16:00

cena szkolenia bez zakwaterowania 880 zł netto
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200zł

Miejsce szkolenia

Hotel Stok****SKI&SPA
ul. Jawornik 52A Wisła

www.hotelstok.pl

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

1290 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu