OFERTA SZKOLEŃ

„Komunikacja menadżerska-Kraków”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

Jak dobrze i skutecznie komunikować i rozdzielać zadania w pracy? Jakich metod użyć, aby być w pełni zrozumianym przez pracownika? Szkolenie z zakresu komunikacji menadżerskiej nauczy Cię jak efektywnie używać tego rodzaju komunikacji, aby podkreślić swój autorytet w pracy oraz zdobyć przewagę w kontaktach interpersonalnych z ludźmi oraz klientami.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Dzięki szkoleniu nauczysz się radzić sobie z barierami powstałymi w komunikacji z podległym sobie zespołem pracowników oraz nauczysz się zasad komunikacji w specyficznych dla menadżera sytuacjach  m.in. udzielanie informacji zwrotnej, rozmowy motywacyjnej i dyscyplinującej.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Zapoznasz się z komunikacja werbalną i niewerbalną, wykorzystywaną w pracy menadżera, nauczysz się diagnozować  i rozwiązywać sytuacje konfliktowe powstałe w Twoim zespole, poznasz różne specyfiki komunikacji menadżerskiej.

Dodatkowo zyskasz:

Nauczysz się badać efektywność pracy zespołu w perspektywie długoterminowej, poprzez m.in. analizę zachowań czy czynniki warunkujące skuteczność działań w zespole. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

Pracownicy na stanowiskach menadżerskich i kierowniczychJakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Umiejętność skutecznej komunikacji z podległym sobie zespołem pracowników
 • Radzenie sobie z barierami powstałymi w komunikacji z drugim człowiekiem
 • Analizowanie mocnych i słabych stron efektywności pracy swojego zespołu
 • Poznanie różnych specyfik pracy menadżerskiejHARMONOGRAM

1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Komunikacja werbalna w pracy menadżera:

 • bariery w procesie komunikacji z zespołem i sposoby ich pokonywania
 • rola i elementy aktywnego słuchania
 • jak mówić, by chcieli mnie słuchać, jak słuchać by chcieli do mnie mówić
 • efektywne zadawanie pytań
 • „słowa-klucze” i „słowa-bariery”
 • system reprezentacji – wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy
 • asertywna komunikacja
 • komunikat JA a komunikat TY
 • style komunikacji – rozpoznawanie i stosowanie
 • budowanie autorytetu

3. Komunikacja niewerbalna w pracy menadżera:

porównanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla jakości komunikatu
omówienie elementów komunikacji niewerbalnej, zwłaszcza:

 • postawy
 • gestykulacji
 • mimiki twarzy
 • tonu głosu
 • wyglądu zewnętrznego
 • atrybutów
 • zastosowanie komunikacji niewerbalnej w pracy menadżera
 • jak mnie postrzegają inni ludzie i od czego to zależy

4. Specyfika komunikacji menadżerskiej:

 • zasady udzielania pracownikowi informacji zwrotnej
 • modele informacji zwrotnej
 • rozmowa motywacyjna
 • rozmowa dyscyplinująca
 • zasady wygłaszania „expose szefa”
 • zasady przygotowywania prezentacji publicznej

5. Efektywność pracy zespołu w perspektywie długoterminowej:

 • analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony na podstawie osobistych doświadczeń biznesowych
 • czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych
 • planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych6. Konflikt jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi:

 • źródła i rodzaje konfliktów
 • błędy w komunikacji, co niszczy relacje
 • postawy wobec konfliktów, a źródła ich rozwiązywania
 • diagnozowanie sytuacji konfliktowej
 • style rozwiązywania konfliktów

7. Komunikacja menadżerska a elementy savoir - vivre:

 • savoir - vivre współcześnie
 • omówienie elementów savoir -  vivre, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:
 • powitania, pożegnania
 • przedstawiania się
 • korespondencji mailowej
 • komunikacji telefonicznej
 • precedencji

8. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • praca indywidualna
 • praca w grupach, w parach
 • odgrywanie scenek
 • dyskusja grupowa,
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowaniaTerminy szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz. 16:00Miejsce szkolenia

Miejsce: BEST WESTERN Efekt Express Kraków
Kraków, ul.Opolska 14

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Komunikacja menadżerska-Kraków

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu