OFERTA SZKOLEŃ

„Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna-Kraków”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

Bycie asertywnym pozwala posiadać własne zdanie i bezpośrednio komunikować pragnienia i potrzeby. To cecha, dzięki której w mniejszym stopniu ulegamy wpływom oraz uczymy się skutecznie odmawiać, jeżeli coś nie jest zgodne z naszymi przekonaniami. Poznaj korzyści płynące z bycia asertywnym.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Dzięki szkoleniu nauczysz się w prosty sposób wyrażać własne zdanie i komunikować własne potrzeby i pragnienia. Zaznajomisz się także ze sztuką odmawiania w taki sposób, aby nie urazić swojego rozmówcy.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Nauczysz się świadomie budować swoją siłę wewnętrzną oraz poczucie stanowczości, poznasz także swoje mocne i słabe strony oraz przyswoisz wiedzę z zakresu barier w komunikacji i sposobów jej pokonywania. Ponadto, uświadomisz sobie dlaczego warto posiadać postawę asertywną w kontaktach z innymi

Dodatkowo zyskasz:

Poznasz elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Osoby zainteresowane  treningiem asertywności
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym
 • Osoby pracujące przy obsłudze klienta
 • Osoby zainteresowane rozwojem komunikacji ustnej oraz pisemnej z uwzględnieniem savoir -  vivre 

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Umiejętność odmowy oraz budowy własnego zdania
 • Zapoznanie się ze swoimi słabymi oraz mocnymi stronami
 • Wiedza dotycząca elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 

HARMONOGRAM

1. Rozpoczęcie szkolenia.

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Komunikacja werbalna:

 • elementy procesu komunikowania się
 • rodzaje komunikacji
 • bariery w procesie komunikacji i sposoby ich pokonywania
 • rola i elementy aktywnego słuchania
 • efektywne zadawanie pytań
 • „słowa-klucze” i „słowa-bariery”
 • system reprezentacji – wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy

3. Komunikacja niewerbalna

 • porównanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla jakości komunikatu
 • omówienie elementów komunikacji niewerbalnej, zwłaszcza:
 • postawy
 • gestykulacji
 • mimiki twarzy
 • tonu głosu
 • wyglądu zewnętrznego
 • atrybutów
 • zastosowanie komunikacji niewerbalnej w codziennych sytuacjach

4. Asertywna komunikacja:

 • autodiagnoza – test „Czy jestem asertywny/-a?”
 • idea asertywności, prawa asertywne
 • zachowania asertywne a nieasertywne
 • omówienie wykorzystania zachowań asertywnych w różnych sytuacjach życiowych, m.in. odmawianie, wyrażanie swojego zdania, wyrażanie krytyki, przyjmowanie krytyki, wyrażanie próśb
 • techniki asertywne
 • komunikat JA a komunikat TY

5. Efektywna komunikacja a elementy savoir - vivre:

 • savoir - vivre współcześnie
 • omówienie elementów savoir - vivre, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:
 • powitania, pożegnania
 • przedstawiania się
 • korespondencji mailowej
 • komunikacji telefonicznej
 • precedencji

6. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • praca w grupach, w parach
 • odgrywanie scenek
 • praca indywidualna
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz. 16:00

Miejsce szkolenia

Miejsce: BEST WESTERN Efekt Express Kraków
Kraków, ul.Opolska 14

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna-Kraków

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu